Quan hệ truyền thông

VRC đã tổ chức thành công ĐHĐCĐTN năm 2018

Ngày cập nhật: 28-04-2018

Ngày 27/04/2018, Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Hội trường LOTUS – Lầu 10 – Khách Sạn Sài Gòn, số 41-47, Đông Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội, tất cả các nội dung Hội đồng quản trị trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua. Với chiến lược tập trung nguồn vốn cho hoạt động M&A và đầu tư dự án, năm 2018 VRC mạnh dạn với kế hoạch doanh thu thuần 820 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 304 tỷ đồng.

Chi tiết Nghị quyết Đại hội Quý cổ đông vui lòng xem hoặc download tại đây

Tin khác