Hỗ trợ cộng đồng

Chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân tốt đẹp phải được ươm mầm trong một cộng đồng tốt đẹp. Do vậy, chúng tôi nhận trách nhiệm giúp cho các cá nhân, cộng đồng quanh mình ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn bằng các chương trình:

Hỗ trợ cộng đồng