Quan hệ nhà đầu tư

Quan điểm quản trị

VRC luôn hướng đến xây dựng và tuân thủ theo các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực kinh doanh của mình tại Công ty mẹ và các công ty thành viên, bao gồm các quy trình, quy chế, chính sách, thủ tục và hướng dẫn về đạo đức nghề nghiệp, kiểm soát và quản lý rủi ro.

Báo cáo Tài chính

Công bố Thông tin