Quan hệ truyền thông

Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 6 tháng đầu 2018 đạt 83.35 tỷ, mô hình và chiến lược hoạt động mới của VRC đã phát huy hiệu quả?

Ngày cập nhật: 11-09-2018

Sau quá trình tái cấu trúc toàn diện trong năm 2017 bao gồm thay mới Ban lãnh đạo và chuyển đổi định hướng chiến lược kinh doanh từ xây lắp sang đầu tư kinh doanh Bất động sản và M&A, số liệu kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2018 năm đã chứng minh kết quả của cuộc “thay máu” này.

Theo BCTC 6 tháng đầu 2018 vừa được công bố, doanh thu và các khoản thu nhập của công ty mẹ đạt 93.76 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 83.35 tỷ đồng, lần lượt tăng 140% và 150% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu và lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng vốn và cổ phần công ty con khi Công ty thực hiện theo nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua về việc chuyển nhượng Công ty VRC Sài Gòn, là chủ đầu tư dự án khu dân cư 5ha tại phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM. Được biết, trong kỳ Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với đối tác về việc chuyển nhượng từng phần cổ phần công ty con theo tiến độ do hai bên thống nhất và sẽ hoàn tất việc chuyển nhượng 100% công ty con trong năm 2018.

Theo báo cáo hợp nhất, đến thời điểm 30/06/2018, tổng tài sản Công ty đạt 1,102 tỷ, tăng 3.3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản bao gồm các khoản phải thu 251,6 tỷ, hàng tồn kho 491,6 tỷ, đầu tư vào công ty con và công ty liên kết là 303,7 tỷ. Công ty hoàn toàn không sử dụng nợ vay, cuối kỳ vốn chủ sở hữu đạt 803,8 tỷ, chiếm 73% tổng nguồn vốn tương ứng với giá trị số sách (BVPS) đạt 16.077 đồng/cổ phần.

Cũng theo báo cáo hợp nhất, doanh thu và các khoản thu nhập lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 101,96 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận trước thuế đạt 78,7 tỷ, tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái. Có sự chênh lệch giữa lợi nhuận trước thuế trong báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng là do việc hạch toán theo Thông tư 202/2014/TT-BTC, theo đó, Lãi/lỗ chuyển nhượng vốn trên Báo cáo riêng công ty mẹ được ghi nhận theo Phương pháp giá vốn còn trên BTCT hợp nhất, khoản lãi/lỗ khi chuyển nhượng vốn được xác định theo phương pháp tài sản thuần mà trong kỳ giá trị tài sản thuần tại Công ty con tăng lên.

Có thể thấy, việc mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề hoạt động và chuyển sang mô hình công ty holdings đã bắt đầu phát huy hiệu quả cho VRC khi chỉ sau hơn 1 năm Công ty đã bắt đầu hưởng “quả ngọt” từ những khoản đầu tư của mình.

Tin khác