Thông tin báo cáoThời gianTải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/201929/04/2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/201929/04/2019
Giải trình biến động Lợi nhuận Năm 2018 so với Năm 201705/04/2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 (Đã kiểm toán)05/04/2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 (Đã kiểm toán)05/04/2019
Công văn UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian CBTT BCTC 201911/03/2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Q4/201830/01/2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất Q4/201830/01/2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất Q3/201830/10/2018
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Q3/201830/10/2018
Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính bán niên (đã soát xét) năm 2018 với cùng kỳ năm 201727/08/2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2018 (đã soát xét)22/08/2018
Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên năm 2018 (đã soát xét)22/08/2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất Q2/2018 30/07/2018
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Q2/2018 30/07/2018
Báo cáo tài chính Hợp nhất Q1/2018 27/04/2018
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Q1/2018 27/04/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (Đã kiểm toán)09/04/2018
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 (Đã kiểm toán)09/04/2018
Công văn giải trình số liệu BCTC đã kiểm toán năm 201709/04/2018
Công văn UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố BCTC kiểm toán 201730/03/2018
Công văn UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 201809/02/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/201729/01/2018
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 năm 201729/01/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 201730/10/2017
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 201730/10/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017 (đã soát xét)29/08/2017
Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên năm 2017 (đã soát xét)29/08/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 201721/07/2017
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 201721/07/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 201730/04/2017
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 201730/04/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)20/03/2017
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 (đã kiểm toán)20/03/2017
Công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 201703/03/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 201616/01/2017
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 201616/01/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 201628/10/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 201628/10/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016 (đã soát xét)27/08/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2016 (đã soát xét)27/08/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 201629/07/2016
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 201629/07/2016
Giải trình biến động Lợi nhuận Quý I/201620/04/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 201619/04/2016
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 201619/04/2016
Công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 201615/04/2016
Giải trình Lợi nhuận BCTC kiểm toán 201530/03/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)29/03/2016
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán)29/03/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 201528/01/2016
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 201528/01/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 201512/11/2015
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 201512/11/2015
Giải trình LN trước và sau BCTC soát xét bán niên 201501/09/2015
Giải trình lỗ BCTC Quý 2/201501/09/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2015 (đã soát xét)26/08/2015
Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2015 (đã soát xét)26/08/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 201530/06/2015
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 201530/06/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 201512/05/2015
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 201512/05/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán)24/03/2015
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 (đã kiểm toán)24/03/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 201412/02/2015
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 201412/02/2015
Giải trình KQKD Lỗ Quý 3/201418/11/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 201412/11/2014
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 201410/11/2014
Giải trình KQKD Lỗ bán niên năm 201418/09/2014
Giải trình chênh lệch trước và sau BCTC bán niên 201418/09/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2014 (đã soát xét)26/08/2014
Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2014 (đã soát xét)26/08/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 201414/08/2014
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 201430/07/2014
Giải trình KQKD Lỗ Quý 1 năm 201430/05/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 201414/05/2014
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 201414/05/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán)30/03/2014
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán)30/03/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 201314/02/2014
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 201314/02/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 201318/10/2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 201318/10/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013 (đã soát xét)26/08/2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên năm 2013 (đã soát xét)26/08/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 201314/08/2013
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 201318/07/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 201314/05/2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 201318/04/2013