Thông tin báo cáoThời gianTải về
Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 29.06.2018 (thay đổi trụ sở Công ty)29/06/2018
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty28/04/2018
Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung năm 201828/04/2018
Điều lệ Công ty sửa đổi 18.10.2017 (tăng VĐL)19/10/2017
Điều lệ Công ty năm 201722/04/2017
Điều lệ Công ty năm 201506/06/2015
Điều lệ Công ty năm 201310/05/2013
Điều lệ Công ty năm 201228/04/2012